ارزيابي عملكرد ماشين هاي كاشت پنبه

نویسندگان
همت عباس, اسدي خشويي اردشير

چکیده
به منظور گسترش کشت مکانيزه پنبه در مناطق با آب آبياري شور و خاک هاي حساس به سله در استان اصفهان، ارزيابي عملکرد ماشين هاي کاشت با، يا بدون سله شکن در روش کشت مسطح ضروري است. از اين رو، آزمايشي براي مقايسه فراسنجه هاي عملکردي چند نوع ماشين کاشت پنبه در يک خاک با بافت لوم رسي، در ايستگاه تحقيقاتي کبوترآباد مرکز تحقيقات کشاورزي اصفهان انجام شد. چهار تيمار ماشين هاي کاشت با استفاده از رديف کارهاي بذرسازان در دو وضعيت، و جاندير و خطي کار دانمارکي با سه روش سله شکني، به ترتيب سله شکني با سله شکن ستاره هاي غلتان و استوانه اي دندانه دار و بدون سله شکني، با به کارگيري آزمايش فاکتوريل در چارچوب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار ارزيابي شدند. عملکرد ماشين هاي کاشت با اندازه گيري تعداد و فاصله ميان بوته ها در هر تيمار، و تعيين ميانگين و انحراف معيار فاصله هاي ميان بوته هاي سبز شده، و تعيين شاخص هاي کاشت چندتايي، نقاط بدون بوته، کيفيت تغذيه موزع، دقت و کپه کاري، ارزيابي گرديدند.
اگر چه در اين آزمايش، به جاي اندازه گيري فاصله ميان بذرهاي کاشته شده، فاصله ميان بوته هاي سبز شده اندازه گيري شد، ولي معيارهاي استفاده شده در اين پژوهش ويژگي هاي ماشين هاي کاشت را به خوبي نشان داد. ميانگين و انحراف معيار فاصله هاي ميان بوته اي، به تنهايي تفاوت ميان عملکرد ماشين هاي کاشت را در تمام روش هاي سله شکني به خوبي نشان نداد. شاخص کپه کاري پيشنهادي بهتر از شاخص کاشت چندتايي، مشخصه کپه ريزي را در بذرکارها، جدا از روش سله شکني مشخص نمود. در حالت بدون سله شکني، تمايل به کپه ريزي در رديف کار بذرسازان، سبب کاهش ميانگين و انحراف معيار فاصله هاي ميان بوته اي گرديد. سله شکني موجب کاهش فاصله هاي ميان بوته اي در کليه ماشين هاي کاشت، به ويژه در خطي کار که تمايل به کپه ريزي در آن بسيار ناچيز بود، شد. بر پايه نتايج حاصله، در رديف کارهاي بذرسازان و جاندير، نوع موزع حجمي، و نه تک دانه کار بود.

كليد واژه
پنبه، رديف كار، خطي كار، فاصله بين بوته اي، سله شكني

 

برای دانلود نسخه کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *