بررسي امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

 

نویسندگان
كارگرفرد ابوالفضل, نوربخش امير, گلبابايي فرداد

آدرس
موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ايران

چکیده
هدف از اين تحقيق، بررسي امکان استفاده از ساقه پنبه و چوب اکاليپتوس (E. Camaldulensis) در توليد تخته خرده چوب بوده است. بنابراين با اضافه کردن صفر، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد ذرات ساقه پنبه به خرده چوب تهيه شده از اکاليپتوس کاملدولنسيس و استفاده از ۳ زمان پرس ۳، ۴ و ۵ دقيقه اقدام به ساخت تخته هاي آزمايشگاهي گرديد و خواص فيزيکي و مکانيکي آنها اندازه گيري شد.
نتايج حاصل از اندازه گيري مقاومت خمشي (MOR) و مدول الاستيسيته (MOE) تخته ها نشان داد که با افزايش مقدار ساقه پنبه به ترکيب چوبي در سطح معني داري اين ويژگي ها بهبود يافته است. به طوري که اين دو ويژگي براي تخته هاي ساخته شده در شرايط استفاده از ۷۵ درصد ساقه پنبه و ۲۵ درصد چوب اکاليپتوس حداکثر بوده است. همچنين با افزايش زمان پرس، مقاومت خمشي تخته ها بهبود يافته است. نتايج حاصل از اندازه گيري چسبندگي داخلي (IB) تخته ها نشان داد که افزايش زمان پرس باعث بهبود چسبندگي داخلي گرديده است و تخته هاي ساخته شده با استفاده از زمان پرس ۵ دقيقه داراي بالاترين چسبندگي داخلي بوده اند. به همين دليل در اين شرايط، حداقل واکشيدگي ضخامت در تخته ها مشاهده گرديد، هر چند مقدار واکشيدگي ضخامتي تخته هاي ساخته شده از ترکيب چوبي داراي ۵۰ و ۷۵ درصد ساقه پنبه به طور معني داري بالاتر از بقيه تيمارها بوده است.
نتايج اين بررسي نشان مي دهد که در شرايطي که استفاده از گونه هايي مانند اکاليپتوس با جرم مخصوص بالا در ساخت تخته خرده چوب اجتناب ناپذير مي باشد کاربرد ساقه پنبه به عنوان يک مکمل بهبود دهنده خواص مکانيکي توصيه مي گردد.

كليد واژه
تخته خرده چوب، ساقه پنبه اکاليپتوس ،کامل دولنسيس، ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي

 

برای دانلود نسخه کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *