تاثير ماده شيميايي ميپيکوات کلرايد روي گياه پنبه

 

نویسندگان
خيرجو عارف, شاهرخي شهرام, اسفرم مشگين شهر حجت

آدرس
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ميانه، ميانه، ايران

چکیده
کاربرد مواد شيميايي در کشاورزي براي متوقف ساختن رشد گياه از جمله پنبه به همراه سرزني در جهت حذف فعاليت غالبيت انتهايي در گياه به جاي افزايش رشد رويشي در راستاي اقدام به افزايش رشد زايشي و در نتيجه باعث افزايش عملکرد و اجزاي عملکرد گردد. طرح تحقيقي در منطقه مغان با ارقام پنبه به عنوان فاکتور اول شامل: شيرپان – ورامين – اولتان و مهر و فاکتور دوم شامل: تيمار سرزني در ۳۰ روز بعد از گل دهي – هورمون پاشي پيکس ۳۰ و ۱۵ روز بعد از گل دهي به همراه شاهد اجرا شد. اين تحقيق به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در ۴ تکرار صورت گرفت. نتايج بدست آمده در بررسي صفت ارتفاع بوته بر روي ارقام و تيمارها و اثر متقابل بين اين دو فاکتور اختلاف معني دار مشاهده شد. مقايسه ميانگين ها به روش آزمون چند دامنه اي دانکن نشان داد که رقم ورامين × هورمون پاشي پيکس در ۳۰ روز بعد از گل دهي با کاهش ميانگين ارتفاع۷۰ cm نسبت به ساير ترکيب تيماري ها برتري داشت. صفات عملکرد روش و عملکرد دانه با توجه به نتايج بدست آمده اختلاف معني داري نشان نمي دهند و در بررسي عملکرد صفت بيست غوزه ترکيب تيماري رقم ورامين × پيکس ۱۵ روز بعد از گل دهي با ميانگين ۱۳۸ گرم بيشترين عملکرد را داشته است. در اين مطالعه رقم ورامين با تيمار هورمون پاشي نتيجه مطلوبي داد.

كليد واژه
سرزني، هورمون پيکس (PIX) ، پنبه

 

برای دانلود نسخه کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *