تعيين برخي ويژگي هاي فيزيکي بذر پنبه

نویسندگان

نوروزيه شهرام, رضايي اصل عباس, مياركياني سامان

آدرس

موسسه تحقيقات پنبه كشور

چکیده

يکي از حوضه هاي پرکاربرد خصوصيات فيزيکي و مکانيکي محصولات کشاورزي، فرآيندهاي پس از برداشت، مانند تميز کردن، شستشو، جابجايي، توزين و فرآيندهاي تکميلي يا تبديلي مي باشد.در اين تحقيق خصوصيات ابعادي و اجزاي آن مانند قطر هندسي، قطر حسابي، کرويت، وزن مخصوص ظاهري و زاويه ايستايي شش رقم پنبه مورد مطالعه قرار گرفت. ارقام مورد مطالعه شامل ساحل، سپيد، گلستان، ارمغان، ۴۳۲۰۰ و B-557 بودند. داده هاي اندازه گيري شده توسط برنامه JMP در قالب طرح کاملا تصادفي آناليز شده و نمودارها توسط برنامه Excel ترسم گرديد. در بين اين ارقام رقم ۴۳۲۰۰ داراي بزرگترين و رقم ارمغان داراي کوچکترين قطر هندسي و حسابي بود. بيشترين کرويت مربوط به رقم ارمغان به ميزان ۰٫۶۳ اندازه گيري شد. رقم گلستان داراي ضخيم ترين پوست و رقم ۴۳۲۰۰ بيشترين وزن مخصوص را دارا بود. بيشترين زاويه ايستايي در رقم سپيد با مقدار ۲۲ درجه و کمترين زاويه ايستايي در رقم ارمغان به ميزان ۱۸ درجه مشاهده شد.

كليد واژه

پنبه، بذر، خصوصيات فيزيکي

برای دانلود نسخه کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *