ارسال مقاله

جهت ارسال مقالات خود از سامانه ذیل استفاده نمایید. پس از بررسی داوران از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود.

    ایمیل همایش:

    contact (at) wocday (dot) ir