Tag Archives: همت عباس

ارزيابي عملكرد ماشين هاي كاشت پنبه

نویسندگان همت عباس, اسدي خشويي اردشير چکیده به منظور گسترش کشت مکانيزه پنبه در مناطق با آب آبياري شور و خاک هاي حساس به سله در استان اصفهان، ارزيابي عملکرد ماشين هاي کاشت با، يا بدون سله شکن در روش کشت مسطح ضروري است. از اين رو، آزمايشي براي مقايسه فراسنجه هاي عملکردي چند نوع […]