زمان برگزاری

تاریخ و ساعت:
دوشنبه ۱۵ مهرماه ۹۸ – (ساعت ۸ الی ۱۷)

مکان برگزاری:
خراسان رضوی، کاشمر، مجتمع فرهنگی-هنری سرو کاشمر

 

 مکان برگزاری