اقامتگاه بوم گردی چشمه نقره

در همین نزدیکی
به فاصله وطنی به نام ایران
آستین بالازدیم
برای ساختن و آبادی
برای اشتغال وبرای میزبانی از هموطنان جان
وبرای نزدیکتر شدن فاصله هایی که ساخته ایم
اینجا چند اتاق گلی وساده
درمسیررود
روبه طبیعتی بکر
با مطبخی برای پخت
وتراسی برای آرامش
در دوطبقه
دربافت پلکانی روستای زیبای تاریخی طَرق
“زادگاه کاتبی ترشیزی”
آماده میزبانی از شماخوبان می باشد
اقامتگاه بوم گردی #چشمه_نقره
⏰ فرصتی برای باهم بودن…❤️
🎯 خراسان رضوی_شهرستان کاشمر_بخش کوهسرخ_روستای زیبای تاریخی وییلاقی طَرق